BSR
Försäljningsvillkor
Personuppgifter
Personuppgifter som BSR Innovation AB (orgnr: 556309-7111) erhållit från Kund lagras och/eller behandlas i enlighet med tillämpbar och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. (I följande text benämns BSR Svenska AB och BSR Innovation AB som BSR).

Användaren samtycker till att abonnerande bilverkstäder får tillgång till information om bilen/bilarna avseende bilmodell, felkod och serviceintervaller. Inga personuppgifter lämnas ut till någon utanför BSR.

Vem får ingå avtal
Genom att köpa/beställa och ingå avtal med BSR garanterar du att du är lagligt kapabel att ingå bindande avtal. och att du är minst 18 år.

Sekretess
Personuppgifter, information om bilens chassinummer är konfidentiellt. BSR förpliktigar sig att inte sprida vidare personuppgifter eller någon annan uppgift som kan knytas till kunden.

Betalning och pris
Priset för Riiport anges på www.riiport.com och i detta abonnemangsavtal. Betalning av startavgift ska ske före leverans med VISA eller Mastercard, alternativt med postförskott. Faktura skickas 20:e varje kvartal, alternativt enligt undertecknat avtal.

BSR har rätt att hålla inne leverans till dess att full betalning har erhållits. Vid dröjsmål med betalning utgår en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om BSR säger upp abonnemangsavtalet på grund av betalningsansvarigs brott mot gällande betalningsansvar debiteras resterande månadsavgifter.

BSR förbehåller sig rätten att spärra betalningsansvarigs konto vid utebliven abonnemangsbetalning av mer än en ringa del av betalningen.

Gällande avtal förlängs med automatik med samma tidsintervall som senaste avtal om ej uppsägning inkommit till BSR senast gällande abonnemangsavtals sista dag. Efter det gäller 3 månaders uppsägning. Uppsägning av abonnemang sker skriftligen till, abonnemang@riiport.com. BSR har rätt att ändra villkoren efter utgången avtalstid. Ändringen meddelas betalningsansvarig en månad innan det träder i kraft.

Leverans
Riiport skickas med post direkt till slutkund. Saknade, felaktiga eller skadade produkter eller kollin skall anges på fraktsedeln före undertecknande. Alternativt hämtas Riiport av kund i butik i samband med köp och undertecknande av detta avtal.

Garanti/Ansvar för defekta produkter
Produkten ska undersökas direkt av kunden efter mottagande.

Upptäckt av defekta varor skall rapporteras till BSR på www.riiport.com/support och skickas/lämnas tillbaka till BSR utan otillbörlig försening efter det att felet upptäckts. Kungörandet skall innehålla en beskrivning av hur kunden uppfattar felet/den defekta varan.

Efter att BSR har mottagit information om defekt vara kommer BSR utvärdera ditt klagomål.

Om BSR upptäcker att det finns ett fel som BSR är ansvarig för kommer du att bli kontaktad av BSR och ombedd att returnera produkten för vidare undersökning. BSR står för fraktkostnad.

BSR förbehåller sig rätten att antingen reparera eller byta ut produkten. Om det inte är möjligt att reparera produkten eller erbjuda utbyte kommer BSR att återbetala produkten enligt samma betalningsmetod som användes vid ditt köp av produkten.

Garantitid för Riiport är två år.

Konsumentens ångerrätt
Konsumenten har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar enligt svensk lagstiftning. Ångerfristen räknas från den dag då konsumenten har fått produkten eller en väsentlig del av den.

Konsumentens rätt att utnyttja ångerrätten går förlorad om förseglingen har brutits, produkten/tjänsten har börjat användas. Produkten skall returneras i oförändrat skick i originalförpackning och på konsumentens risk. Adressuppgifter till BSR finns på www.riiport.com och i detta avtal. BSR återbetalar priset inom 30 dagar från det att produkten mottagits av BSR.

Restriktioner för användade av BSR’s produkter
Det är inte tillåtet att öppna Riiport, eller att i någon annan väg försöka kopiera mjukvaran eller hårdvaran.

Det är inte tillåtet att använda Riiport, eller dess mjukvara tillhandahållen av BSR, i någon annan form än den som är beskriven av BSR eller BSR personal.

Det är inte tillåtet att läsa ut information levererad av Riiport för att försöka modifiera, kopiera, distribuera eller reproducera Riiport.

Om Riiport har blivit utsatt för något utöver tillämpningsområde, hävdar BSR rätten att utesluta dess användare ifrån all support, uppdateringar och access till BSR/Riiport servrar. Garantin kommer att bli ogiltig och ersättning kommer att bli nekad. BSR kan komma att ta till rättslig handling mot den som inte följer avtalsvillkoren.